Bara’a Hayani

Digital Marketing

Mobile

+90 (505) 981 03 91

E-mail

baraa@blurrline.com

Bara’a Hayani

Digital Marketing

Mobile (Kuwait)

+90 (505) 981 03 91

E-mail

baraa@blurrline.com